“ชาวจันท์พร้อมหรือยังกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

สืบเนื่องจากการที่ประเทศไทย พร้อมอีก 9 ชาติ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเข้าร่วมเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 นี้ ซึ่งจะมีผลเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคม และทางด้านการปกครอง จังหวัดจันทบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งที่จะได้รับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยเป็นจังหวัดชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งเป็นจุดยุทธศาสตร์ของภูมิภาคตะวันออกที่มีทรัพยากร การท่องเที่ยว การเกษตร อุตสาหกรรมอัญมณีและการค้าชายแดนเป็นธุรกิจหลักที่ทำรายได้มากมายให้กับจังหวัด หอการค้าจังหวัดจันทบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สำนักงานภาคตะวันออก และกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจันทบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญที่ประชาชน นักศึกษา และผู้ประกอบการจะต้องรับรู้และปรับตัวในโอกาสนี้ จึงได้ทำโครงการ “AEC Ready” เพื่อเป็นการกระตุ้นและจัดทำโครงการต่าง ๆ ที่จะสนับสนุน ยกระดับองค์ความรู้ ความสามารถในการแข่งขัน ของผู้ประกอบการ ให้มีความสามารถที่จะแข่งขันกับธุรกิจต่างชาติในการเปิดตลาดเสรีเช่นนี้

การสัมนาในหัวข้อชาวจันท์พร้อมหรือยังกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ซึงประกอบไปด้วยกิจกรรมดังนี้ การปาฐกถาพิเศษจากผู้บริหารองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ ท่านอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัดท่านพรศิลป์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าภาคตะวันออก เสวนาโดยผู้นำองค์กรธุรกิจในจังหวัดจันทบุรี และการทำ focus group โดยคณาจาร์ยจากมหาวิทยาลัยบูรพาที่จะมีบทสรุปถึงความต้องการต่างๆของผู้ประกอบการ จึงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ AEC Ready ที่ต้องการกระตุ้นให้คนในจังหวัดรับรู้ถึงความสำคัญของการเข้าร่วมดั่งสโลกแกนในภาษาต่างๆ ที่ประชาสัมพันธ์การสัมนาครั้งนี้ว่า “Are you ready” ที่ทางหอการค้าได้จัดทำไว้เพื่อเป็นคำถามและกระตุ้นทุกภาคส่วนของจังหวัดตระหนักและถามตัวเองว่า วันนี้ ท่านพร้อมแล้วหรือยัง

คุณเมธี จึงสงวนสิทธิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรีให้สัมภาษณ์ว่า
“ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยนนั้นอันดับแรกในกลุ่มคณะกรรมการหอการค้าต้องเตรียมพร้อมเรื่องของข้อมูลข่าวสารถึงเรื่องผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จะรับมือกันอย่างไรจากนั้นจึงมีการประชาสัมพันธ์ออกสู่สังคมชาวจันทบุรี

โดยรวมแล้ว ในจังหวัดจันทบุรีผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะเป็นผู้ค้าอัญมณี การท่องเที่ยว การเกษตรผลไม้ ดังนั้นทางคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดจันทบุรีเราได้เร่งพัฒนาปรับปรุงเรื่องของการตัดถนน ระบบโลจิสติกเพื่อให้มีความคล่องตัวมากขึ้น เนื่องจากทางชายแดนจังหวัดเราเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านคือกัมพูชา เมืองเสียมเรียบ ซึ่งเป็นจุดหลักของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มาเที่ยวเมืองไทยสามารถเดินทางผ่านต่อได้เพียงไม่ถึงชั่วโมง
ประธานหอการค้ายังกล่าวถึงประเด็นสำคัญเรื่องการเตรียมความพร้อมหลักก็คือเรื่องของภาษานอกจากจะมีภาษาไทย-อังกฤษที่ใช้กันเป็นภาษาหลักที่ควรรู้อยู่แล้ว อยากให้มองถึงภาษาที่ 3 คือประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้กับเรามากที่สุด เพื่อเชื่อมธุรกิจการค้าได้ง่ายขึ้น และจะเป็นบันไดต่อการขยายธุรกิจออกสู่อาณาประเทศต่อไป

                ด้านความคิดเห็นของผู้ประกอบการ ด้านอัญมณี จังหวัดจันทบุรี

  “การที่จะก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยนนั้น ประเด็นหลักไม่อยากให้มองถึงเรื่องความรู้ด้านภาษาเพียงอย่างเดียว การที่ผู้ประกอบการทั่วไป หรือผู้ประกอบการรายย่อยให้ความสนใจการเข้าสู่ประชาคมฯนั้น ยังคงมีความกังวลของการทำเอกสารที่ค่อนข้างซับซ้อนด้วยกระบวนการต่าง ๆ อยากให้ภาครัฐฯช่วยจัดหน่วยงานให้การสนับสนุนในเรื่องข้อมูลข่าวสารอย่างแท้จริง มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง

อีกทั้งประเด็นเรื่องพิจารณาเพดานภาษีการนำเข้า-ออกของสินค้า ให้ดูมีความเหมาะสมไม่สูงจนเกินไป  ค่าแรงที่ปรับตัวสูงขึ้นส่งผลต่อผู้ประกอบการรายย่อยที่จะก้าวขยายตัวขึ้นต้องประสบกับปัญหาค่าจ้างแรงงานเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีความมั่นคงอยู่ก่อนแล้ว ส่วนของเกษตรกรยังคงวอนภาครัฐฯมองในแง่ของการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การเกษตรเช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง จะทำอย่างไรที่จะช่วยให้เกษตรกรคลายการกังวลเรื่องนี้มากกว่าการโอบอุ้มด้วยการรับจำนำ หรือการประกันราคา ซึ่งอย่างไรก็ยังคงเป็นต้นทุนที่ต้องรวมอยู่ในการวางราคาก่อนออกจำหน่ายผลิตผล ทั้งนี้ปัญหาที่ชาวเกษตรกรยังต้องเจออยู่เป็นประจำก็คือสภาวะแวดล้อมของภูมิอากาศที่ผันผวนเกือบทุกปี ผลผลิตไม่สามารถออกได้ตามฤดูกาลด้วยแล้ว นั่นหมายถึงการเตรียมรับมือกับภาระหนี้สินที่เพิ่มเป็นทวีคูณ” เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ทำอย่างไรเล่าที่จะก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยนกับเขาได้อย่างมั่นใจ

สุดท้ายคณะทำงานหอการค้าไทยจังหวัดจันทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยนายกธนภณ กิจกาญน์ สำนักส่งเสริมการค้าภาคตะวันออก และกลุ่ม CYEC หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์และความรู้ในการสัมมนาในวันนี้ และขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงเมืองจันท์เพื่อต้อนรับการเข้าร่วมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มความสามารถกันครับ

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
หน้าแรก ชวนเที่ยว ชวนชิม ชวนชม ชวนคุย ประชาสัมพันธ์ สาระธรรม เชิงอนุรักษ์ บันเทิง
 
copyright©2010 www.kaomadoo.com All rights reserved.