มหกรรมดนตรีเพื่อธรรมชาติและชีวิต  ครั้งที่ 16

มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  ร่วมกับกองทัพภาคที่ ๒  กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ศิลปินเพื่อชีวิต ขอเชิญชม      มหกรรมดนตรีเพื่อธรรมชาติและชีวิตครั้งที่ ๑๖ ณ  พนมดารารีสอร์ท  บ้านคลองเดื่อ ตำบลหมูสี  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา     
วันเสาร์ที่  ๑๒   มกราคม  ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.       ของวันรุ่งขึ้น  

            มหกรรมดนตรีเพื่อธรรมชาติและชีวิต จัดขึ้น เพื่อนำรายไปจัดซื้ออุปกรณ์ปฏิบัติงาน  และทำประกันชีวิตให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ   เมื่อเจ้าหน้าที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่จะได้รับสินไหมทดแทน เพื่อดูแลครอบครัวต่อไป
             จากการจัดงานที่มีมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ ๑๖  ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มศิลปินเพื่อชีวิต และศิลปินใต้ดินกว่า  ๓๐ วง  เช่น หงา-หว่อง  คาราวาน , คนด่านเกวียน , แฮมเมอร์ , ซูซู และเศก  ศักดิ์สิทธิ์ ,มาลีฮวนน่า ,บ่าววี , ด้ามขวาน,อี๊ด ฟุตปาธ แฟมมิลี่, โฮป แฟมมิลี่ , มาโนช  พุฒตาล, เขียว  คาราบาว, วงแผ่นดิน , พยัต  ภูวิชัย,วง THE   TRUM, เพื่อนเขาใหญ่ และศิลปินเพื่อชีวิตและใต้ดินอีกจำนวนมาก
               บัตรเข้าชมงานราคา ๕๐๐ บาท ซื้อบัตรล่วงหน้าได้ที่ มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อาคารรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.๐๒-๖๒๘๕๓๗๘-๙   หรือซื้อบัตรหน้างาน วันที่ ๑๒  มกราคม ๒๕๕๖      ณ พนมดารารีสอร์ท  บ้านคลองเดื่อ  ตำบลหมูสี  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมาฯ

ลำดับการแสดง มหกรรมดนตรีเพื่อธรรมชาติและชีวิต ครั้งที่ 15

ลำดับที่  เวลา                       รวม (นาที)                            ศิลปิน

  •                                 15.00-15.30 น.                    30                           วงใต้ดิน-อินดี้
  •                                 15.30-16.00 น.                    30                           วงใต้ดิน-อินดี้
  •                                 16.00-16.30 น.                    30                           วงใต้ดิน-อินดี้
  •                                 16.30-17.00 น.                    30                           วงใต้ดิน-อินดี้
  •                                 17.00-17.30 น.                    30                           วงใต้ดิน-อินดี้
  •                                 17.30-18.00 น.                    30                           เอ้ นิติกุล
  •                                 18.00-18.30 น.                    30                           มาโนช พุฒตาล
  •                                 18.30-18..40 น.   10                           VTR ดนตรีกวีศิลป์ บทเพลงเพื่อเขาใหญ่
  •                                 18.40-19.30 น.                    50                           โฮปแฟมมิลี
  •                                 19.30-20.00 น.                    30                           พิธีเปิด   ร้องเพลงร่วม “ป่าลั่น”
  •                                 20.00-20.10 น.                    10                           VTR ดนตรีกวีศิลป์ บทเพลงเพื่อเขาใหญ่
  •                                 20.10-20.20 น.                    20                           ฟุตปาธแฟมิลี่
  •                                 20.20-21.00 น.                    40                           พยัต ภูวิชัย และวง THE TRUM
  •                                 21.00-21.10 น.                    10                           VTR ดนตรีกวีศิลป์ บทเพลงเพื่อเขาใหญ่
  •                                 21.10-22.00 น.                    50                           หว่อง คาราวาน
  •                                 22.00-23.20 น.                    80                           หงา คาราวาน
  •                                 23.20-23.30 น.                    10                           VTR ดนตรีกวีศิลป์ บทเพลงเพื่อเขาใหญ่
  •                                 23.30-24.00 น.                    30                           เขียว คาราบาว
  •                                 24.00-01.00 น.                    60                           สีเผือก คนด่านเกวียน        
  •                                 01.00-02.30 น.                    90                           ซูซู / เศก ศักดิ์สิทธิ์
  •                                 02.30-03.00 น.                    30                           วงแผ่นดิน
  •                                 03.00-03.10 น.                    10                           VTR ดนตรีกวีศิลป์ บทเพลงเพื่อเขาใหญ่
  •                                 03.10-03.50 น.                    40                           แฮมเมอร์
  •                                 03.50-04.20 น.                    30                           ด้ามขวาน
  •                                 04.20-05.00 น.                    40                           บ่าววี
  •                                 05.00-06.00 น.                    60                           มาลีฮวนน่า

มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ประวัติมูลนิธิฯ

               มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เดิมชื่อมูลนิธิเขาใหญ่สงเคราะห์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2529 มีพลตำรวจเอกชุมพล โลหะชาละ เป็นประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือการศึกษาของเด็กผู้ยากจนที่อยู่อาศัยบริเวณเขาใหญ่ โดยมีเงินทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน 700,000.- บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้จากการหาทุนโดยการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล จัดขึ้นโดยสมาคมนั่งวิ่งเพื่อสุขภาพ เป็นจำนวนเงิน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
ล่วงมาถึง พ.ศ. 2540 นายยงศักดิ์ คณาธนะวนิชย์ กรรมการก่อตั้งมูลนิธิเขาใหญ่สงเคราะห์ได้มีโอกาสปรึกษาหารือกับท่าน พลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ ถึงเจตนารมย์ที่จะปกป้องอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ให้เป็นมรดกของชาติ โดยจะก่อตั้งมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ขึ้น คณะกรรมการมูลนิธิเขาใหญ่สงเคราะห์ จึงได้จัดประชุมครั้งที่ 1/2540 และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มูลนิธิเข้าไปมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ให้เป็นมรดกของชาติ รวมทั้งช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ป่าไม้ให้มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยท่านพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ รับเป็นประธานมูลนิธิฯ พร้อมทั้งเชิญผู้ทรงเกียรติและทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นกรรมการมูลนิธิ ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ เพื่อให้ชัดเจนและเหมาะสมกับการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปัจจุบัน ดังนี้

                บทบาทในเบื้องต้นของมูลนิธิ ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิต อันได้แก่ ลูกจ้างชั่วคราวรายวันซึ่งปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติและ พ.ร.บ.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า บทบาทต่อมามูลนิธิ ได้แก่ การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนในท้องถิ่น ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่จะจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นร่วมกัน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบุกรุกพื้นที่ป่าเขาใหญ่อย่างเป็นการถาวรในอนาคต นอกจากนี้มูลนิธิ จะได้ทำการรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ที่มีผลต่อการอนุกรักษ์ป่าเขาใหญ่เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบของข่าวสารข้อมูล สื่อสารสนเทศ ให้แก่สาธารณชนให้ได้รู้และเข้าใจถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกๆ ระดับ ให้ร่วมกันอนุรักษ์ผืนป่าเขาใหญ่ต่อไป

วัตถุประสงค์

  • ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการทุกวิถีทาง เพื่อปกป้องอนุกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนสัตว์ป่าของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยาแห่งชาติอื่น ๆ
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้เป็นไปตามหลักการจัดการอุทยานแห่งสากลที่ถูกต้องและเหมาะสม
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างประจำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทั้งในด้านความรู้ ความพร้อมของร่างกายและจิตใจ ตลอดจนความพร้อมทางด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสวัสดิการเพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และครอบครัว ทั้งในกรณีปกติและกรณีฉุกเฉินหรือในกรณีที่ได้รับอันตรายต่อร่างกาย จิตใจและทรัพย์สินจากการปฏิบัติงาน
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพันธุ์พืช สัตว์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดการอุทยานแห่งชาติ และการเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไป
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการก่อให้เกิดความรู้ ความคิดเห็นและการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตลอดจนการสร้างความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป
  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และเขตป่าอนุรักษ์ ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรเหล่านั้น
  • เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
  • ไม่ดำเนิการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประกันใด

การจัดงานมหกรรมดนตรีเพื่อธรรมชาติและชีวิต ครั้งที่16
ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556
ณ โครงการพนมดารารีสอร์ท บ้านคลองเดื่อ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

1. หลักการและเหตุผล
มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้เล็งเห็นความจำเป็นที่จะระดมความร่วมมือกันให้เกิดการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดมหกรรมดนตรีเพื่อธรรมชาติและชีวิตขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติดังกล่าว
ในการนี้นอกจากผู้ชมจะได้รับความบันเทิงจากบทเพลงเพื่อชีวิตและธรรมชาติแล้ว ก็ควรที่จะได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาธรรมชาติ ซึ่งเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาโลกร้อนได้ทางหนึ่ง แล้วน่าจะนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาโลกร้อนทางอื่นด้วย โดยจัดให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดและข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้จากผู้นี้จากหลายอาชีพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกิดการตื่นตัวในการอนุรักษ์และตื่นตัวต่อปัญหาโลกร้อน
2.2 เพื่อผู้เข้าชมงานได้ตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติ
2.3 เพื่อนำเสนอผลงานทางด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ
2.4 เพื่อเป็นแหล่งพบปะพูดคุยเรื่องธรรมชาติกับคนหลากหลายอาชีพ
3. รูปแบบของการดำเนินงาน
3.1 มีนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ โดยการนำเสนอจากประสบการณ์จริงจากภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว สิ่งประดิษฐ์และข้อมูลจากการศึกษาวิจัย
3.2 นิทรรศการเคลื่อนที่ มีขบวนป้ายรณรงค์ เดินรอบๆ บริเวณงาน
3.3 มีเวทีและบริเวณเพื่อการเสวนา สัมภาษณ์ ร้องเพลง กางเต็นท์
4. สถานที่
ณ โครงการพนมดารารีสอร์ท บ้านคลองเดื่อ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1.  ผู้เข้าชมได้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนมากขึ้น
 2. ผู้เข้าชมงานตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
 3. ผู้เข้าชมงานได้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางและวิธีการลดภาวะโลกร้อนและสามารถนำไปปฏิบัติได้ง่ายๆ

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดนิทรรศการ
มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
หน้าแรก ชวนเที่ยว ชวนชิม ชวนชม ชวนคุย ประชาสัมพันธ์ สาระธรรม เชิงอนุรักษ์ บันเทิง
 
copyright©2010 www.kaomadoo.com All rights reserved.