โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ณ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
นายสุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (เปิดกรวยในพิธีเปิดงานโครงการปลูกป่าเพื่อพระบารมีครั้งที่ ๑)
นายสุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะผู้ร่วมงานร่วมร้องเพลงถวายพระพรสดุดีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายวินัย บัวประดิษฐ์ กล่าวนำรายงานโครงการปลูกป่าฯ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสุวัตร สิทธิหล่อ กล่าวเปิดงานในพิธีโครงการปลูกป่าฯ

            เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ได้ทำพิธีเปิดโครงการปลูกป่าเพื่อพระบารมีครั้งที่ ๑  ประชาอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ที่ป่าชุมชนบ้านหนองหงส์ หมู่ ๒ ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี นำโดยท่านสุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้  พร้อมด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายวินัย บัวประดิษฐ์ , ท่าน ส.ส.ยุทธพล อังกินันทน์ , ท่านโฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , ผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , ผู้บริหารจากภาคส่วนต่าง ๆ ของจังหวัดเพชรบุรี , องค์การเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดเพชรบุรี และคณะสื่อมวลชนที่ติดตามเข้าร่วมทำข่าวในกิจกรรมครั้งนี้

            ท่านสุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้กล่าวถึงโครงการปลูกป่าเพื่อพระบารมี ครั้งที่ ๑ ครั้งนี้ว่า รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นย่างยิ่ง ที่ได้รับเชิญมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ เนื่องจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเห็นความสำคัญในการสงวนรักษาพื้นที่ป่าและฟื้นฟูสภาพป่า ซึ่งเปรียบเสมือนสายชีวิตของปวงชนชาวไทย เป็นแหล่งที่อยู่ของเหล่าสัตว์ป่านานาชนิด สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทย นับเป็นพระราชปณิธานอันมุ่งมั่นที่ทรงสนับสนุน ส่งเสริม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างหลากหลายและยั่งยืน สิ่งเหล่านี้นอกจากจะสร้างสมดุลให้ธรรมชาติและสรรพสัตว์แล้ว ยังก่อให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญต่าง ๆ มากมาย

 

คณะสื่อมวลชนร่วมเดินทางมาทำข่าวในโครงการปลูกป่าเพื่อพระบารมีครั้งที่ ๑

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสุวัตร สิทธิหล่อ และ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายวินัย บัวประดิษฐ์
เดินนำคณะผู้ร่วมงานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่า ฯ สู่พื้นที่ เพื่อทำการปลูกป่านำร่อง

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสุวัตร สิทธิหล่อ นำร่องการปลูกต้นไม้ในโครงการปลูกป่าฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายวินัย บัวประดิษฐ์ เริ่มปลูกต้นไม้เป็นตัวอย่างในโครงการปลูกป่าฯ

ผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , ผู้บริหารจากภาคส่วนต่าง ๆ ของจังหวัดเพชรบุรี , องค์การเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดเพชรบุรี และคณะสื่อมวลชนที่ติดตามเข้าร่วมปลูกป่าในโครงการนี้ด้วย

ท่านสุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้  พร้อมด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายวินัย บัวประดิษฐ์ , ท่าน ส.ส.ยุทธพล อังกินันทน์ , ท่านโฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , ผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , ผู้บริหารจากภาคส่วนต่าง ๆ ของจังหวัดเพชรบุรี , องค์การเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดเพชรบุรี ร่วมถ่ายภาพโดยพร้อมเพรียงกันกับป้ายโครงการปลูกป่าในครั้งนี้หลังเสร็จจากภารกิจดังกล่าว

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
            กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับป่ามาโดยตลอด จึงได้ร่วมกับมูลนิธิปลูกป่าเพื่อพระบารมี ภาคีเครือข่าย หน่วยงานองค์กร และประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ร่วมเป็นประชาอาสาจัดกิจกรรมปลูกป่า เพื่อพระบารมีในครั้งนี้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่สนับสนุนโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี โดยให้คนไทยทุกคน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการปลูกป่าเพื่อร่วมกันฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่สีเขียวแก่ท้องถิ่น ชุมชน และพื้นที่ป่าต่าง ๆ ให้มีความสมบูรณ์ในระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๙  และได้กล่าวขอบคุณคณะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และคณะที่ได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อดำเนินกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังได้ฝากถึงการร่วมกันปลูกป่าเพื่อพระบารมีในครั้งนี้ จะนำมาซึ่งผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ตามพระราชปณิธาน และจะนำมาซึ่งความรัก ความร่วมมือ และความสามัคคีของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป  และขอให้ทางคณะสื่อมวลชนได้ร่วมเผยแพร่กิจกรรมโครงการฯดังกล่าว ในโอกาสนี้ด้วย เพื่อให้ช่วยปลูกจิตสำนึกแก่เยาวชนได้เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่ควรร่วมกันดูแลรักษาต่อไป
 
 
หน้าแรก ชวนเที่ยว ชวนชิม ชวนชม ชวนคุย ประชาสัมพันธ์ สาระธรรม เชิงอนุรักษ์ บันเทิง
 
copyright©2010 www.kaomadoo.com All rights reserved.