สสวท.เปิดมิติใหม่การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ฯ

 

ประชุมวิชาการ วรท.21 รวมพลครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีทั่วไทย ผสานงาน ISMTEC2013 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิชาการชั้นนำ และครู นักศึกษาจาก 5 ทวีปทั่วโลกชูประเด็น “มิติใหม่ของการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21”

                 สสวท.เปิดมิติใหม่การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หวังสนับสนุนครูให้ยกระดับการเรียนการสอน รู้ทัน ICT มาประยุกต์ใช้ในการสอน และการประเมินงานอย่างทั่วถึงภายใต้การประชุมการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ครั้งที่ 21 ในหัวข้อ “มิติใหม่ของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีศึกษา” ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17 – 20 มกราคม 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ จึงขอเชิญชวนครู บุคลากรทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี รวมทั้งผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมงานดังกล่าว เพิ่มเติมทางเว็ปไซต์ http://www.ismtec2013.org/thai/    หรือ โทร. 02-392-4021 ต่อ 3205

                ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กล่าวว่า สสวท. มีภารกิจหลักในการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยที่ผ่านมาได้ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและหน่วยงานต่างๆ จัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน (วทร.1) ตั้งแต่ปี 2533 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ครูผู้สอนในโรงเรียน และมหาวิทยาลัย ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนตลอดจนพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ และเสนอผลงานทางวิชาการ

                ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบสนองวิสัยทัศน์และกรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด้วย 3 R คือ การอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์ และ 4 C คือ การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การร่วมมือ ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี (ICT) ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ครูผู้สอนในปัจจุบัน ต้องเรียนรู้เพื่อใช้ในการสอน รวมถึงการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่มากกว่าหนังสือเรียนและการบรรยายในชั้นเรียน

                “ไฮไลท์ในการประชุมครั้งนี้ มีทั้งวิทยากรรับเชิญที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับในแวดวงวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา ทั้งในระดับชาติ และในระดับโลก มาจัดกิจกรรมทั้งการบรรยายวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย และการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในขณะเดียวกันสิ่งที่การประชุม วทร. ทุกครั้งมุ่งเน้นเห็นความสำคัญเสมอมา คือการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่มาในงาน นอกจากนั้นการจัดกิจกรรมในปีนี้ยังมีการถ่ายทอดสดกิจกรรมวิชาการที่สำคัญภายในงานไปสู่ครูและผู้ที่สนใจผ่านทางอินเทอร์เน็ต และมีผู้นำเสนอจากต่างประเทศที่นำเสนอผ่านทางระบบ VDO conference ในบางรายการด้วย”


   
   
   
   
 
 
หน้าแรก ชวนเที่ยว ชวนชิม ชวนชม ชวนคุย ประชาสัมพันธ์ สาระธรรม เชิงอนุรักษ์ บันเทิง
 
copyright©2010 www.kaomadoo.com All rights reserved.