การประกวดแผนงานความปลอดภัยระบบรถไฟฟ้า MRT

การประกวดแผนงานความปลอดภัยระบบรถไฟฟ้า MRT
หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการความปลอดภัย
เพื่อรองรับกรณีเกิดอุทกภัยกับระบบรถไฟฟ้า MRT

                ในปัจจุบัน ภัยธรรมชาติโดยเฉพาะอุทกภัยนั้น เกิดบ่อยขึ้นและนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ประชาชนทั่วไปเกิดความกังวลใจในความปลอดภัยของการใช้บริการระบบไฟฟ้า MRT ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของระบบฯ และเป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทฯ ได้จัดโครงการ “การประกวดแผนงานความปลอดภัยระบบรถไฟฟ้า MRT เพื่อวางแนวทางรองรับเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น

วัตถุประสงค์
                เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและการตระหนักถึงความปลอดภัยของนักศึกษา และให้นักศึกษาเกิดความคุ้นเคยในด้านความปลอดภัยและระบบรถไฟฟ้า นำไปสู่การคิดวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และกำหนดแนวทางในการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติกับระบบไฟฟ้า MRT

ขอบเขตการนำเสนอ
                ให้นักศึกษาทำหน้าที่เสมือนเป็นผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านความปลอดภัย หรืองานวิศวกรรม มีหน้าที่ในการประเมินและเสนอแนะ รวมถึงการจัดทำแผนรองรับกรณีเกิดอุทกภัยต่อสถานีรถไฟฟ้า MRT เพื่อป้องกันและลดผลกระทบของภัยพิบัติจากอุทกภัย ซึ่งผลกระทบต่อโครงสร้างระบบรถไฟฟ้า MRT และการให้บริการ

เกณฑ์การตัดสิน
พิจารณาจาก

 • การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัยในปัจจบันซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบรถไฟฟ้า MRT โดยใช้เกณฑ์ในการประเมินและยอมรับความเสี่ยง ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

การวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพของมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบันพร้อมเสนอข้อควรปรับปรุงและความเป็นไปได้ในการดำเนินการ โดยพิจารณาถึงประโยชน์ ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และความคุ้มค่าในการดำเนินการ

คณะกรรมการตัดสิน

 • สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) (SHAWPAT)
 • ดร.ธีระ พงศ์อนันต์                 ผู้จัดการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ
 • คุณบัญชา ศรีธนาอุทัยกร        กรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ
 • คุณวิโชติ บุญเปลี่ยน               ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยฯ

 • สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท : EIT)
 • ผศ.ดร.วรรณสิริร พันธุ์อุไร     กรรมการอำนวยการ

 • บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • คุณหลักฐาน ทองนพคุณ        ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง

รางวัลประกวด

  • รางวัลรองชนะเลิศ       เงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและใบประกาศเกียรติบัตร
  • รองชนะเลิศอันดับ 1    เงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติบัตร
  • รองชนะเลิศอันดับ 2    เงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย 2 รางวัล  เงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร

   
   
 
 
หน้าแรก ชวนเที่ยว ชวนชิม ชวนชม ชวนคุย ประชาสัมพันธ์ สาระธรรม เชิงอนุรักษ์ บันเทิง
 
copyright©2010 www.kaomadoo.com All rights reserved.