โครงการจัดงานตลาดโบราณบางพลี
                                                                                                                  ประจำปี ๒๕๕๔

“ ตลาดโบราณบางพลี ” ชุมชนริมคลองสำโรง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์กลางของความเจริญรุ่งเรืองในอดีต เป็นแหล่งค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้า ข้าวของเครื่องใช้ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีความสำคัญ ด้วยวิถีชีวิตที่มีการผสมผสานสองวัฒนธรรม ไทย จีน จึงทำให้ชุนชนบางพลี มีเรื่องราวการดำรงชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำ ซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในชุมชน ให้เข้มแข็งตราบจนถึงทุกวันนี้ ทั้งยังมีเรื่องเล่าตำนานกล่าวขานอย่างยาวนานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองบางพลี คือ “องค์หลวงพ่อโต” อันเป็นที่มาของประเพณีเก่าแก่ที่งดงามยิ่ง คือ “ประเพณีรับบัว” ประเพณีที่เป็นหนึ่งเดียวในโลก เปรียบเสมือนมรดกทางวัฒนธรรมอันสำคัญยิ่งของชาวอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
         เทศบาลตำบลบางพลี เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และสภาพวิถีชีวิตชุมชนตลาดโบราณบางพลี ซึ่งเปรียบเสมือนเพชรน้ำงามของอำเภอบางพลี ให้คงอยู่สืบต่อไป จึงได้จัดทำโครงการจัดงานตลาดโบราณบางพลี ประจำปี ๒๕๕๕ ขึ้น ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนตลาดโบราณบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน สร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนของชุมชนตลาดโบราณบางพลี ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ของอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
         การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดโบราณบางพลีในครั้งนี้ มีเป้าหมายให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ กระตุ้นเศรษฐกิจ และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนตลาดโบราณบางพลี ดังนั้นจึงอยากขอเชิญประชาชนทั่วไป ตลอดจนนักท่องเที่ยว มาร่วมงาน ย้อนรอยตลาดโบราณบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในวันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๔ – วันอาทิตย์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นเวลา ๙ วัน
         งานครั้งนี้ ท่านนายกเทศมนตรี คุณพัฒนพงศ์ จงรักดี ตั้งใจร่วมกันจัดขึ้นอย่างเต็มที่ และยินดีต้อนรับอย่างดี ท่านคาดหวังว่าผลที่จะได้รับ ให้ตลาดโบราณบางพลีเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม เผยแพร่ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนตลาดโบราณบางพลี ให้เกิดความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืนของชุมชนตลาดโบราณบางพลี และลดปัญหาการว่างงานของคนในชุมชน โดยเฉพาะประเด็นสำคัญคือ ต้องการให้ตลาดโบราณบางพลีเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญและมีชื่อเสียงของอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการสืบไป

   
(ภาพบรรยากาศงานย้อนรอยตลาดโบราณบางพลีปีก่อน)
   
 
 
 
หน้าแรก ชวนเที่ยว ชวนชิม ชวนชม ชวนคุย ประชาสัมพันธ์ สาระธรรม เชิงอนุรักษ์ บันเทิง
 
copyright©2010 www.kaomadoo.com All rights reserved.