พระมหาเจดีย์ชัยมงคล

                พระมหาเจดีย์ชัยมงคล หรือวัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม ตั้งอยู่บนภูเขาบ้านท่าสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด มีพื้นที่ 9 ไร่ ตั้งอยู่บนพื้นที่ของวัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม 101 ไร่ องค์พระมหาเจดีย์ชัยมงคล มีความกว้าง 101 เมตร ยาว 101 เมตร สูง 109 เมตร (เดิมสูง 101 เมตรแต่เพิ่มยอดฉัตรทองจึงมีขนาดเพิ่มขึ้นจากเดิม) สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 500 เมตร

การเดินทางจากกรุงเทพฯ มาจังหวัดร้อยเอ็ดที่มหาเจดีย์ชัยมงคล มีระยะทาง 593 กิโลเมตร รอบบริเวณวัดผาน้ำทิพย์ฯ โอบล้อมด้วยกำแพงอิฐที่มีความกว้าง ภ เมตร สูง 5 เมตร  มีความยาวถึง 3.5 กิโลเมตร ลักษณะคล้ายกำแพงเมืองจีน ภายในกำแพงชั้นล่างจะมีห้องน้ำ ห้องสุขา จำนวน 1,000 ห้อง พร้อมด้วยที่พักสงฆ์จำนวนมาก มีประตูทางเข้าออก 4 ประตู

                ใครได้มาเยี่ยมชมมหาเจดีย์ชัยมงคลนี้ ถือเป็นศิริมงคลอย่างยิ่ง เพราะเมื่อดูจากภายนอก การจับภาพด้วยกล้องยังล้นเฟรม ความยิ่งใหญ่อลังการ งดงามด้วยสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างแบบขององค์พระปฐมเจดีย์ และพระธาตุพนมเข้าด้วยกัน

                องค์พระมหาเจดีย์ชัยมงคล มีวิหารคดลักษณะรูปทรงแปดเหลี่ยมล้อมรอบ ภายในวิหารคด เป็นรูปหล่อพระเถระจำนวน 500 องค์และมีเจดีย์องค์เล็ก 8 องค์ มีความสูง 29 เมตร   ภายในบรรจุพระประจำวัดต่าง ๆ องค์ที่ 8 บรรจุพระแก้วมรกต

ภายในมีด้วยกัน 6 ชั้น ชั้นที่ 1 เป็นชั้นเอนกประสงค์ใช้ประกอบพิธีสำคัญทางพุทธศาสนา มีรูปหล่อขนาดใหญ่ของหลวงปู่ศรี มหาวีโรเป็นประธาน
ชั้นที่ 2 เป็นชั้นประชมสงฆ์มีเนื้อที่มากที่สุด มีพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาอยู่ตรงกลาง

ชั้นที่ 3 เป็นชั้นพระอุโบสถ มีพระพุทธชินราช เป็นพระประธาน และมีรูปหล่อหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และรูปเหมือนของคณาจารย์อีก 8 องค์

ชั้นที่ 4 เป็นชั้นชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาเขียวโดยรอบองค์พระมหาเจดีย์ฯ มองโดยรอบเห็น 4 จังหวัด กาฬสินธุ์ ยโสธร มุกดาหาร และ ร้อยเอ็ด

ชั้นที่ 5 เป็นชั้นพิพิธภัณฑ์สถาน และเคยเป็นที่ปฏิบัติสมถวิปัสสนากัมมัฏฐานของหลวงปู่ศรี มหาวีโร
ส่วนชั้นที่ 6 อยู่เหนือสุด ของบันได จำนวน 119 ขั้น เป็นชั้นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อันเชิญมาจากประเทศศรีลังกา เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2540 รวมทั้งอัฐิธาตุของเกจิอาจารย์สายอีสาน

บริเวณด้านหน้าขององค์พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ด้านล่างยังตกแต่งไว้ด้วยสวนสวยอย่างงดงาม

ประวัติความเป็นมาที่สำคัญ พระเดชพระคุณเจ้าพระเทพวิสุทธิ์มงคล (หลวงปู่ศรีมหาวีโร)  ได้ปรารถต่อที่ประชุมสงฆ์ในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12 ปีฉลู ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน 2528 เป็นวันรวมงานทอดกฐินสามัคคีที่วัดประชาคมวนาราม(วัดป่ากุง) อ.ศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยประเด็นที่ว่า

ท่านหลวงปู่ศรีได้รับพระบรมสารีริกธาตุมาเป็นกรณีพิเศษจากประเทศศรีลังกาแต่ยังไม่มีที่ประดิษฐานอันเหมาะสม อยากสร้างเป็นถาวรวัตถุให้เป็นปูชนียสถานเพื่อไว้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และรูปเหมือนของพระอาจารย์อดีตนักปราชญ์ ชาวอีสานที่บำเพ็ญประโยชน์ไว้มาก

เมื่อมีการประชุมพระสังฆาธิการภาค จึงได้นำมติดังกล่าวหารือ จนได้รับความเห็นชอบให้มีการก่อสร้างพระมหาเจดีย์ชัยมงคลขึ้น และร่วมดำริหาทุนในการก่อสร้างดดยให้มีการทอดผ้าป่า เป็จจำนวน 84,000 กอง ๆละ 1,000 บาท

จุดมุ่งหมายในการสร้างที่สำคัญ เพื่ออำนวยความสำดวกในด้านบำเพ็ญปฏิบัติสมาธิวิปัสสนากรรมฐานแก่พระภิกษุสงฆ์สายวัดป่าต่าง ๆ ทั้งจัดเป็นดินแดนเพื่อการศึกษา และสักการบูชาต่อบูรพาจารย์ทุกท่าน

ทั้งนี้ การก่อสร้างพระมหาเจดีย์ชัยมงคลได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนทุนทรัพย์และอุมถัมภ์ จากนางจินตนา ไชยกุล และคุณชัช – คุณวาสนา ธาระวานิช ตั้งแต่ปี 2536 มาจนถึงทุกวันนี้

คำนมัสการพระบรมสารีริกฐาตุวัดพระมหาเจดีย์ชัยมงคล
วันทามิ พันเต เตติยัง พุทธะปะระมะ สารีริกธาตุง สิระสานะมามิ
อานิสงส์ที่ได้รับ เสริมมงคลให้ชีวิต อลังการพระมหาเจดีย์ชัยมงคล เสริมส่งมงคล ท่วมท้นชัยชนะด้วนพุทธานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า

ขอขอบคุณ           

ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมการท่องเที่ยว คุณปัญญา ไกรทัศน์
  อำนวยความสะดวก และให้ข้อมูลเชิงวิชาการ ความรู้นำร่องด้านแหล่งท่องเที่ยวอีสานตอนบน เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว , ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์, ท่องเที่ยวเชิงศิลปะโบราณ ,วัฒนะธรรม , ประเพณี , เชิงอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้ ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอย่างยั่งยืน เรียนรู้วิถีชุมชนท้องถิ่น ศึกษาแหล่งสร้างรายได้เพื่อชุมชนลี้ยงตนเอง ตลอดจนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตรของชาวบ้านอย่างแท้จริง
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  คุณสมศักดิ์  ขำทวีพรหม
นายกเทศมนตรีตำบลกู่กาสิงห์  จังหวัดร้อยเอ็ด คุณดุสิต  นาสุข
   
ภาพและเรื่อง โดย ฉัตรชัย แดงกะเสม
สนับสนุนข้อมูล/ประสานงาน เชาวฤทธิ์ อู่คล้าย
   
   
   
   
 
 
หน้าแรก ชวนเที่ยว ชวนชิม ชวนชม ชวนคุย ประชาสัมพันธ์ สาระธรรม เชิงอนุรักษ์ บันเทิง
 
copyright©2010 www.kaomadoo.com All rights reserved.